ALPHA

A1

A2

B1

B2

C1

ALPHA

Alpha Grundkurs

Nächster Kursstart: 27.06.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 27.05.2022
 • Kursnummer: 11939

Anmeldung startet am: 27.05.2022 um 10:00 Uhr

Vorbereitungskurs A1

Nächster Kursstart: 29.08.2022
 • Kurszeit: 15:00 - 18:00
 • Anmeldestart: 29.07.2022
 • Kursnummer: 12991

Anmeldung startet am: 29.07.2022 um 10:00 Uhr

A1

A1 Standard

Nächster Kursstart: 08.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 08.06.2022
 • Kursnummer: 12830

Anmeldung startet am: 08.06.2022 um 10:00 Uhr

A1 Kompakt

Nächster Kursstart: 11.05.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 11.04.2022
 • Kursnummer: 10820

Anmeldung startet am: 11.04.2022 um 10:00 Uhr

A1 Abschluss

Nächster Kursstart: 13.06.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 13.05.2022
 • Kursnummer: 11938

A2

A2 Standard

Nächster Kursstart: 10.01.2021
 • Kurszeit: 09:00-12:00
 • Anmeldestart: 10.12.2023
 • Kursnummer: 10766

Anmeldung startet am: 10.12.2023 um 10:00 Uhr

A2 Kompakt

Nächster Kursstart: 20.07.2022
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 20.06.2022
 • Kursnummer: 12501

Anmeldung startet am: 20.06.2022 um 10:00 Uhr

A2 Abschluss

Nächster Kursstart: 11.01.2021
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 01.01.2021
 • Kursnummer: 10768

Anmeldung startet am: 01.01.2021 um 10:00 Uhr

B1

B1 Standard

Nächster Kursstart: 05.07.2022
 • Kurszeit: 15:00 - 18:00
 • Anmeldestart: 07.06.2022
 • Kursnummer: 12453

Anmeldung startet am: 07.06.2022 um 10:00 Uhr

B1 Kompakt

Nächster Kursstart: 13.04.2009
 • Kurszeit: 09:00 - 12:00
 • Anmeldestart: 13.03.2009
 • Kursnummer: 1987

B1 Abschluss

Nächster Kursstart: 14.04.2009
 • Kurszeit: 15:00 - 18:00
 • Anmeldestart: 14.03.2009
 • Kursnummer: 10028

B2

B2 Standard

Nächster Kursstart: 05.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 30.05.2022
 • Kursnummer: 11940

Anmeldung startet am: 30.05.2022 um 10:00 Uhr

B2 Kompakt

Nächster Kursstart: 18.07.2022
 • Kurszeit: 15:15 - 18:00
 • Anmeldestart: 20.06.2022
 • Kursnummer: 12468

Anmeldung startet am: 20.06.2022 um 10:00 Uhr

C1

C1 Standard

Nächster Kursstart: 19.07.2022
 • Kurszeit: 12:00 - 15:00
 • Anmeldestart: 21.06.2022
 • Kursnummer: 12471

Anmeldung startet am: 21.06.2022 um 10:00 Uhr

Meridian OG
Gärtnergasse 3/9, 1030 Wien, Österreich
integration@meridian.co.at
+43 (1) 907-64-15-20

Datenschutzerklärung

MERIDIAN Startpaket Anmeldungsmodul v.1.0
© Meridian Sprachenzentrum, 2022